Welcome to our website!

Biz hakda

Turbageçiriji hünärmen!Biz kasting hünärmeni!

Biz Hytaýyň Daşary Ykdysady we Söwda ministrligi tarapyndan tassyklanan we 1998-nji ýylda döredilen öňdebaryjy import we eksport korporasiýasydyrys. Biziň kompaniýamyz metal we mineral önümler, maşynlar, senagat önümleri we elektrik önümleri bilen meşgullanýar.Iň amatly we tejribeli önümler turbageçirijiler we esbaplar, şeýle hem metal guýma bölekleri.Bu iş ugrunda, biz onuň taryhyna we ösüşine ilkibaşdan şaýat bolduk we gatnaşdyk.Şu wagta çenli bu ugurda 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.

1.Kast demir gap-gaçlary

2. EN877 , DIN19522 , ASTM A888 , CISPI301 , CASB70, ISO6594 laýyklykda zeýkeş, galyndy we desga gurmak üçin demir turbalary, armaturlary we poslamaýan polat guýma guýuň.

3.Güýçli armaturlar we birikdirmeler

4. Suw meýdançasyny ISO2531, EN545, EN598-e ýetirmek üçin çoýun demir turbalary we armaturlary

5.Manhole EN124, SS30: 1981-e çenli örtükler we çarçuwalar, panjurlar, pol we üçek zeýkeşleri.

6. Daşary ýurtly müşderileriň çyzgylaryna ýa-da nusgalaryna görä dürli guýma we ýasalan önümler we işleýiş bölekleri. Materiallar süýümli, uglerod polat we poslamaýan polat bolup biler.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň